Daniël 2

Daniël 2 in de Statenvertaling

In Hoofdstuk 1:17 werd gezegd, dat Daniel verstand van droomen had, en hier hebben wij reeds een uitnemend voorbeeld er van, dat hem spoedig beroemd maakte aan het hof van Babel, zooals Jozef door hetzelfde middel aan het hof van Egypte beroemd werd. Dit hoofdstuk is eene geschiedenis, maar het is de geschiedenis van eene profetie, door een droom en de uitlegging er van.

Farao’s droom, en Jozefs uitlegging er van, had alleen betrekking op de jaren van overvloed en honger en het belang, dat Gods Israël er bij had, maar Nebukadnezars droom hier, en Daniels uitlegging er van, mikt veel hooger, nl. op de vier wereldrijken en de belangen van Israël daarin, en het koninkrijk van den Messias, dat op de puinhoopen daarvan opgericht zou worden. In dit hoofdstuk hebben wij,

I. De groote verbijstering van Nebukadnezar door een droom, dien hij vergeten was, en Zijn bevel aan de Chaldeen om hem dien te vertellen wat zij buiten staat waren te doen, vers 1-11.

II. Het bevel, door hem gegeven, om alle wijzen van Babel te dooden, en Daniel met zijne makkers daarbij, vers 12-15.

III. De openbaring van dit geheim aan hem, in antwoord op zijn gebed, en de dankzegging, die hij daarop bracht aan God, vers 16-23.

IV. Zijne toelating tot den koning, en openbaring aan hem, beide van den droom en zijne uitlegging, vers 24, 25.

V. De groote eer, die Nebukadnezar Daniel aandeed, tot belooning voor dezen dienst, en de verhooging van zijne makkers met hem, vers 46-49.

 

Matthew Henry heeft Daniël 2 in de verklarende tekst opgedeeld in:

  1. Vers 1-13;
  2. Vers 14-23;
  3. Vers 24-30;
  4. Vers 31-45;
  5. en Vers 46-49.

Comments are closed.