Spreuken 11:30

Hieruit blijkt welke grote zegeningen Godvruchtige mensen zijn, inzonderheid zij, die daarbij grote wijsheid bezitten, voor de plaats hunner inwoning, en derhalve, hoe hogelijk zij gewaardeerd behoren te worden.

1. De rechtvaardigen zijn als bomen des levens, de vruchten van hun Godsvrucht en liefdadigheid, hun onderwijs, hun bestraffingen, hun voorbeeld en hun gebed, hun invloed in de hemel en op aarde zijn als de vruchten van die kostelijke, zegenrijke boom, die bijdraagt tot het onderhoud en de voeding van het geestelijke leven in velen, zij zijn de sieraden van het paradijs, Gods kerk op aarde, om wier wil hij bestaat

2. De wijzen zijn nog iets meer, zij zijn bomen van de kennis, geen verboden maar geboden kennis. Die wijs is, zal door zijn wijsheid mee te delen, zielen vangen, ze er toe brengen om God lief te hebben en heiligheid lief te hebben, en zo wint hij hen voor de belangen van Gods koninkrijk onder de mensen. De wijzen worden gezegd velen te rechtvaardigen Daniel 12:3. Abrahams proselieten worden de zielen, die hij verkregen had, genoemd, Genesis 12:5. Zij, die zielen willen vangen, hebben wijsheid nodig, om te weten hoe er mee om te gaan, en zij, die zielen vangen, tonen dat zij wijs zijn.

Comments are closed.