Spreuken 11:9

Hier is:

1. Geveinsdheid kwaad beramende. Het is niet alleen de moordenaar met zijn zwaard, maar de huichelaar met zijn mond, die zijn naaste verderft, hem verlokkende tot zonde, of in kwaad, door schoonschijnende woorden van vriendelijkheid en liefde. Dood en leven zijn in de macht van de tong, maar geen tong is noodlottiger dan de vleiende tong.

2. Eerlijkheid het plan verijdelende en ontkomende aan de strik, door wetenschap, kennis van de raadslagen des Satans, worden de rechtvaardigen bevrijd uit de strikken, die de huichelaar voor hen gespannen heeft, de verleiders zullen de uitverkorenen niet bedriegen. Door de kennis van God en de Schriften en van hun eigen hart zullen de rechtvaardigen bevrijd worden van degenen, die loeren op een gelegenheid om hen te bedriegen, en hen aldus te verderven, Romeinen 16:18, 19.

Comments are closed.