Spreuken 11:2

Merk op:

1. Hoe hij, die zich verhoogt, hier vernederd wordt, en hem schande wordt aangedaan. Als de hovaardigheid komt, zal de schande ook komen. Hoogmoed is een zonde, waarvoor de mensen alle reden hebben om zich te schamen. Het is schande voor een mens, die uit de aarde is voortgekomen, van aalmoezen leeft, van God afhankelijk is, en alles verbeurd heeft wat hij heeft, om hoogmoedig te zijn. Het is een zonde, waarover anderen schande roepen en waarop zij met minachting neerzien, wie hovaardig is, maakt zich verachtelijk, het is een zonde, waarvoor God de mensen dikwijls naar beneden brengt, zoals Hij Nebukadnezar en Herodes naar beneden gebracht heeft, wier schande en versmaadheid terstond op hun hoogmoedige eigenwaan is gevolgd want God wederstaat de hovaardigen, spreekt hen tegen, werkt hen tegen in hetgeen, waarop zij hoogmoedig zijn, Jesaja 2:11 en verv.

2. Hoe hij, die zichzelf vernedert, hier verhoogd wordt, en hem een schoon, groot karakter wordt toegeschreven. Gelijk er bij de hoogmoedigen dwaasheid is en schande zijn zal, zo is er met de ootmoedigen wijsheid en zal er eer met hem wezen, want iemands wijsheid verkrijgt hem achting, en doet zijn aangezicht blinken voor de mensen. Of, zo er sommigen laaghartig genoeg zijn om de ootmoedigen te vertreden, zal God hun genade geven, en dat zal hun eer wezen. In aanmerking nemende hoe veilig, hoe kalm en gerust zij zijn, die van een nederige geest zijn, zeggen wij: Met de ootmoedigen is wijsheid.

Comments are closed.