Daniël 5

Daniël 5 in de Statenvertaling

De verwoesting van het koninkrijk Babel was lang en dikwijls voorspeld, toen zij nog ver weg was, in dit hoofdstuk zien wij ze voltooid, en eene voorspelling ervan In denzelfden nacht, dat zij plaats vond. Belsazar regeerde thans te Babel, sommigen berekenen, dat hij zeventien jaar geregeerd had, anderen noemen drie Jaar, hier hebben wij het bericht van zijn dood en het eind zijns koninkrijks. Wij moeten weten, dat twee jaren tevoren Cyrus, de honing van Perzië een vorst van toenemende macht, met een groot leger tegen Babel oprukte, Belsazar trok hem tegemoet, bestreed hen, en werd in een geregelde veldslag door hem geslagen. Hij trok zich met zijne verstrooide strijdkrachten in de stad terug, waar Cyrus hem belegerde. Zij waren daar zeer veilig, omdat de rivier de Eufraat hen beschermde, en zij voor twintig jaar levensmiddelen in de stad hadden, maar in het tweede jaar van het beleg nam hij haar in, zooals hier verhaald wordt. Wij hebben in dit hoofdstuk,

I. Het rumoerige, afgodische, heiligschennende feest, dat Belsazar gaf, en waarbij hu de maat van zijne ongerechtigheid vol maakte, vers 1-4.

II. De schrik, die hem te midden der vrolijkheid overviel, door het schrijven van eene hand op den muur, welk schrift geen zijner wijzen kon lezen, of verklaren, vers 5-9

III. De uitlegging van de geheimzinnige letterteekens door Daniel, die tenslotte tot hem gebracht werd, en hem niets verborg, maar hem toonde, dat zijn vonnis daarin geveld werd, vers 10-28.

IV. De dadelijke vervulling van de uitlegging door het dooden van den koning en de verovering van het koninkrijk, vers 30, 31.

(vers 31 van Daniël 5 wordt soms bij hoofdstuk 6 geplaatst)

Comments are closed.