Daniël 11

Daniel 11 in de Statenvertaling.

In dit hoofdstuk vervult de engel Gabriel zijne belofte in het vorige hoofdstuk aan Daniel gedaan, dat hier hem zou “doen verstaan hetgeen dat zijn volk bejegenen zou in het vervolg der dagen” naar hetgeen “geteekend is in het geschrift der waarheid”, in alle bijzonderheden voorspelt hij hier de opeenvolging der koningen van Perzië en Griekenland, en het verloop van hun rijken, in ‘t bijzonder het kwaad, dat Antiochus Epifanes in zijn tijd de kerk aandeed, wat tevoren voorzegd was, Hoofdstuk 8:11, 12.

Hier is,

I. Eene korte voorspelling van de stichting van het Grieksche rijk op de puinhoopen van het Perzische rijk, dat nu pas ontstaan was, vers 1-4.

II. Eene voorspelling van de gebeurtenissen, waarbij Syrië en Egypte betrokken waren, vers 5-20.

III. Van de troonsbestijging van Antiochus Epifanes, zijne daden en voorspoed vers 21-29.

IV. Van het groote kwaad, dat hij het joodsche volk en den Joodschen godsdienst zou aandoen en zijne verachting van allen godsdienst, vers 30-39.

V. Van zijn eindelijken val en ondergang, als hij in ‘t laatst van zijne vervolging is, vers 40-45.

Comments are closed.