Daniël 1:1-7

Wij hebben in deze verzen een bericht,

I.  Van  den  eersten  aanval  van  Nebukadnezer  den  koning  van  Babel,  in  het  eerste  jaar  zijner regeering,  op  Juda  en  Jeruzalem,  in  het  derde  Jaar  van  de  regeering  van  Jojakim,  en  zijn voorspoed  op  dien  tocht,  vers  1,  2. 

Hij  belegerde  Jeruzalem en maakte er zich spoedig meester  van,  greep  den  koning,  nam  wien  en  wat  hij  wilde  mee  en  liet  Jojakim  achter  om, schatplichtig aan hem, te regeeren, wat hij acht jaar lang deed, maar daarna rebelleerde hij, tot zijn verderf. De meeste uitleggers meenen, dat de zeventig jaren bij deze eerste gevangenschap beginnen,  hoewel  Jeruzalem  niet  verwoest  werd,  en  de  gevangenschap  niet  voltooid  dan negentien jaren daarna.

In dat eerste jaar werd Daniël naar Babel gevoerd, en bleef daar al die zeventig jaren, vers 21, gedurende welken tijd alle volken Nebukadrezar zouden dienen, en zijn zoon en zijn zoons zoon, Jeremia 25:11. Deze eene profeet zag dus in den tijd van zijn eigen leven de opkomst, den bloei en den ondergang van dat rijk, zoodat het was res unius  aetatis-het  bestaan  van  een  menschenleeftijd,  van  zoo  korten  duur  zijn  de  koninkrijken  der  aarde, maar het koninkrijk der hemelen is eeuwig. De rechtvaardige, die hen wortel ziet schieten, zal hunnen  val  aanzien,  Job 5:3, Spreuken 29:16.

Broughton maakt opmerkzaam op de verhouding der tijden in Gods bestuur sinds den uittocht uit Egypte: van toen af tot hun komst in Kanaän veertig jaren, van toen tot de verdeeling van het land zeven jaren, van toen tot het eerste  jaar  van  Samuel,  toen  de  profetie  begon,  zeven  jubeljaren,  van  toen  tot  aan  het  eerste jaar  van  de  gevangenschap  zeven  maal  zeventig  jaren,  vier  honderd  en  negentig  jaren,  tien jubeljaren,  vandaar  tot  den  terugkeer  eenmaal  zeventig,  vandaar  tot  den  dood  van  Christus nogmaals zevenmaal zeventig, en vandaar tot aan de verwoesting van Jeruzalem veertig jaren.

II. Het gebruik, dat hij van deze overwinning maakte. Hij verwoestte de stad of het koninkrijk niet, maar deed juist datgene, waardoor de eerste bedreiging met Babels macht vervuld werd.

Het  werd  Hizkia  aangezegd,  omdat  hij  zijne  schatten  aan  de  gezanten  van  den  koning  van Babel getoond had, Jesaja 39:6, 7, dat de schatten en de kinderen weggevoerd zouden worden en  als  zij  daardoor  vernederd  en  verbeterd  geworden  waren,  dan  zou  de  macht  en  de voorspoed  van  den  koning  van  Babel  tot  hiertoe  en  niet  verder  gekomen  zijn.  Als  kleinere oordeelen het werk doen, zal God geen grootere zenden, maar zoo niet, dan zal Hij den oven zevenmaal heeter maken.

Laat ons zien wat nu gedaan werd.

1.  De  vaten  van  het  heiligdom  werden  meegenomen,  ten  minste  een  deel  er  van,  vers  2.  Zij vertrouwden  geheel  op  den  tempel  om  hen  te  verdedigen,  hoewel  zij  bleven  in  hun ongerechtigheid.  En  nu wordt eerst de tempel geplunderd om hun de ijdelheid van dat vertrouwen te laten zien. Vele van de heilige vaten, die in den dienst van God gebruikt plachten te  worden,  werden  door  den  koning  van  Babel  meegenomen,  waarschijnlijk  die,  welke  het meest waard waren, en hij bracht ze als zegeteekenen in het huis zijns gods, wien hij met blinde vereering voor zijn voorspoed loofde en na deze vaten tot zich genomen te hebben bracht hij ze  in  het  schathuis  zijns  gods.

Zie  de  rechtvaardigheid  Gods,  zijn  volk  had  de  beelden van andere goden in zijn tempel gebracht, en nu laat hij toe, dat de vaten van den tempel naar de schatkamer van die andere goden gebracht worden. Als de menschen de veten des heiligdoms door  hunne  zonden  verontreinigen,  dan  is  het  rechtvaardig  van  God,  dat  Hij  hen  door  Zijne oordeelen  ontheiligt.  Het  is  waarschijnlijk,  dat  ook  de  schatten  van  des  konings  huis geplunderd  werden,  zooals  voorspeld  was,  maar  bijzondere  melding  wordt  gemaakt  van  het wegnemen  van  de  vaten  des  heiligdoms,  omdat  het  de  ontheiliging  daarvan  was,  zooals  wij later zullen vinden, die de maat van der Chaldeën ongerechtigheid vol maakte, Hoofdstuk  5:3.

Maar toch was ‘t slechts  een deel, dat meegenomen werd, een ander deel bleef hun nog over om hen op de proef te stellen, om te zien of zij den goeden weg zouden inslaan om te beletten, dat de rest ook weggenomen werd. Zie Jeremia 27:18.

2.  De  kinderen  en  jongelingen,  vooral,  die  van  voorname  of  koninklijke  afkomst  waren,  die schoon en veelbelovend waren, en van uitstekenden aanleg, werden weggevoerd. Aldus werd de  ongerechtigheid  der  vaderen  bezocht  aan  de  kinderen.

Dezen  werden  meegenomen  door Nebukadnezar.

a.  Als  zegeteekens,  om  hen  te  laten zien als bewijs en tot verheerlijking van zijne overwinning.

b. Als gijzelaars voor de trouw van hun ouders in hun eigen land, die er op die  wijze  belang  bij  hadden  zich  goed  te  gedragen,  opdat  hun  kinderen  te  beter  behandeld zouden worden.

c. Als een zaad om hem te dienen.

Hij nam hen mee om hen op te leiden voor diensten  en  betrekkingen,  die  hij  hun  geven  wilde,  ‘t  zij  uit  eene  onverklaarbare  neiging,  die aanzienlijke  mannen  dikwijls  hebben,  om  zich  met  vreemden  te  omringen,  al  zijn  die  dan ook zwart, liever dan door die van hun eigen volk, of, omdat hij wist, dat er onder zijne Chaldeën niet  zulke  geestvolle,  levendige,  verstandige  jongelingen  gevonden  werden  als  er  onder  de Israëlitische jeugd in overvloed te vinden waren, en, als dat het geval was, dan strekte dat tot eer  van  het  Joodsche  volk  als  in  ‘t  bezit  van  een  ongewoner  geest  boven  andere  volken,  als eene  vrucht  van  den  zegen.  Maar  het  was  schandelijk,  dat  een  volk  van  zooveel  geest  zoo weinig  wijsheid  deelachtig  was  en  zich  zoo  slecht  gedroeg.

Ziehier,

a.  De  bevelen,  die  de koning van Babel gaf voor de keuze van deze jongelingen, vers 4.

Zij moesten er geen kiezen, die leelijk van voorkomen waren, maar zulken, die recht en welgebouwd waren, en wier gelaat de  kenmerken  droeg  van  oprechtheid  en  een  goed  karakter. Maar  dat  was niet genoeg, zij moesten zijn vernuftig in alle wijsheid en ervaren in wetenschap, en kloek van verstand, vlug van  bevatting  en  scherpzinnig,  en  die  een  duidelijk  en  grondig  verslag  konden  geven van hun eigen land en van de wetenschap, waarin zij tot nu toe opgevoed waren.

Hij koos dezulken die jong waren, omdat zij plooibaar en handelbaar zouden zijn, hun eigen volk zouden vergeten en zich laten inlijven bij het Chaldeeuwsche volk. Hij deed dat met het oog op zijne plannen met hen,  zij  meesten  bekwaam  zijn  om  te  staan  in  des  konings  paleis,  niet  alleen  voor  zijn persoonlijken  dienst,  maar  ook  om  zijne  zaken  te  behartigen.

Dit  is  een  voorbeeld  van  de politiek  van  dezen  in  grootheid  toenemenden  vorst,  die  nog  maar  in  het  begin  van  zijne regeering was, en het was een goed voorteeken voor de toekomst, dat hij zorg droeg voor de opleiding  van  personen,  die  geschikt waren voor den staatsdienst. Hij stelde hen niet aan, zooals Ahasveros deed om jonge vrouwen uit te zoeken voor den dienst van zijne lusten, maar om jonge mannen te zoeken voor den dienst van zijn bestuur.

Het is het belang der vorsten om wijze  lieden  in  hun  dienst  te  hebben,  het  is  daarom  wijs  van  hen  om  zorg  te  dragen  voor  de keuze  en  de  opleiding  van  de  zoodanigen.  Het  is  het  ongeluk  van  deze  wereld,  dat  zoovelen, die  geschikt  zijn  voor  staatsbetrekkingen,  in  het  duister  blijven,  en  dat  zoovelen,  die  er ongeschikt voor zijn, boven hen voorgetrokken worden.

b. De zorg, die hij aan hen besteedde.

Ten  eerste, Voor hun opleiding.

Hij beval, dat men ze onderwees in de boeken en spraak der Chaldeën. Verondersteld wordt, dat het wijze jongelingen zijn van veel kennis, en toch moeten zij  nog  meer  onderricht  ontvangen.  Leer  den  wijze,  zoo  zal  hij  nog  wijzer  worden.

Die  goed willen doen in de wereld, als zij man geworden zijn, moeten leeren, terwijl zij jong zijn. Dat is de  tijd  om  te  leeren,  als  die  tijd  verloren  gaat,  is  hij  moeilijk  in  te  halen.  Het  blijkt  niet,  dat Nebukadnezar bedoelde, dat zij de ongeoorloofde kunsten zouden leeren, die bij de Chaldeën in gebruik waren, tooverij en waarzegging, als hij het gedaan had, dan zouden Daniël en zijne vrienden er zich niet mee verontreinigd hebben. Maar wij vinden in het geheel niet, dat hij beval hun  den  godsdienst  der  Chaldeen  te  onderwijzen,  waaruit  blijkt,  dat  hij  omstreeks  dezen  tijd niet  bijgeloovig  was,  wanneer  iemand  bekwaam  en  trouw  was,  en  in  staat  om  zijn  werk  te doen,  dan  kwam  het  er  niet  op  aan,  welken  godsdienst  hij  had,  mits  hij  er  godsdienst  op  na hield.

Zij  moesten  worden  opgeleid  in  de  taal  en  de  wetten  van  het  land,  in  geschiedenis, philosophie en wiskunde, in den landbouw, den oorlog en de scheepvaart, in ‘t algemeen in alle kunsten, waarmee zij hun land konden dienen. Het is van wezenlijk belang voor den staat, voor de  opvoeding  der  jeugd te zorgen.

Ten  tweede,  Voor  hun  onderhoud.

Hij  gaf  hun  drie  Jaren lang niet maar de noodzakelijke levensbehoeften, maar lekkernijen om hen aan te moediger hun best te doen. Zij ontvingen dag aan dag van de spijs des konings en van den wijn zijns dranks, vers 5. Dit is een voorbeeld van des konings mildheid en menschelijk  gevoel,  hoewel  zij  zijne gevangenen waren, nam hij hun geboorte en persoon in aanmerking, hun geest en verstand, en behandelde  hen  eervol  en  legde  er  zich  op toe hun gevangenschap degelijk te maken.

Men is achting  verschuldigd  aan  hen,  die  van  goede  afkomst  en  wel  opgevoed  zijn,  ook  als  zij  tot armoede vervallen zijn. Bij eene ruime opvoeding behoort eene ruime voeding.

III. Een bijzonder bericht van Daniël en zijne metgezellen. Zij waren uit de kinderen van Juda, het  koninklijk  geslacht  en  waarschijnlijk  uit  het  huis  van  David,  dat  tot eene talrijke familie geworden  was,  en  God  had  tot  Hizkia  gezegd,  dat  van  de  zonen,  die  uit  hem  zouden voortkomen,  sommigen  tot  gesnedenen  of  kamerlingen  gemaakt  zouden worden  in  het  paleis des konings van Babel.

De overste der kamerlingen gaf hun andere namen, ten deele om zijne macht over hen te toonen en hun ondergeschiktheid aan hem, en ten deele als een teeken, dat zij van nationaliteit veranderd en Chaldeën geworden waren. De Hebreeuwsche namen, die zij hij  hun  besnijdenis  ontvangen  hadden, hadden iets van God of Jaweh,  Daniel-God  is  mijn rechter, Hananja-De genade des Heeren, Misaël-Hij, die de sterke God is, Azarja-De Heere is eene hulp.

Om hen den God hunner vaderen te doen vergeten, den Leidsman hunner jeugd, ontvingen  zij  namen,  die  naar  de  Chaldeeuwsche  afgoderij  smaakten.  Beltsazar  beteekent  de bewaarder  van  de  verborgen  schatten  van  Bel,  Sadrach-  Inspiratie  van  de  zon,  die  door  de Chaldeën vereerd werd, Mesach-Van de godin Sach, onder welken naam Venes vereerd werd, Abednego-Dienaar  van  het  vlammende  vuur,  dat  zij  eveneens  dienden.

Al  wilden  zij  hen  dus niet dwingen, den godsdienst hunner vaderen te verlaten voor dien van hun overwinnaars, toch deden  zij,  wat  zij  konden  om  hen  met  eerlijke  middelen onmerkbaar van den eersten af te brengen en hen den laatsten te doen aannemen. Maar toch werd er goed voor hen gezorgd, al leden  zij  onder  de  zonden  hunner  vaderen,  om  hun  eigen  verdienste  werden  zij  verhoogd,  en het  land  hunner  gevangenschap werd aangenamer voor hen gemaakt dan het land hunner geboorte te dezer tijd voor hen zou geweest zijn.

Comments are closed.