Lukas 2

Lukas 2 in de Statenvertaling

In dit hoofdstuk hebben wij het bericht van de geboorte en de kindsheid van onze Heere Jezus, terwijl wij in het vorige hoofdstuk de mededeling hadden van Zijne ontvangenis, en van de geboorte en kindsheid van Zijn voorloper. De eerstgeborene is hier in de wereld gebracht, laat ons Hem tegemoet gaan met onze hosanna’s, ons: gezegend is Hij die komt. Hier is

I. De plaats en andere omstandigheden Zijner geboorte, waardoor Hij bewezen werd de ware Messias te zijn, en zulk een als wij behoeven, maar niet zulk een als de Joden verwachtten, vers 1-7.

II. De aankondiging Zijner geboorte door een engel aan de herders, die zich daar in den omtrek bevonden, het loflied door de engelen bij die gelegenheid gezongen, en de verbreiding van het bericht door de herders, vers 8-20.

III. De besnijdenis van Christus en naamgeving, vers 21.

IV. Zijne voorstelling in den tempel, vers 22-24.

V. Het getuigenis van Simeon en van Anna de profetes, Hem betreffende, vers 25-39.

VI. Christus’ opwassen, vers 40-52.

VII. Zijn waarnemen van het Pascha op twaalfjarigen leeftijd, en zijne gesprekken met de leraren in den tempel, vers 41-51. En dit, met hetgeen wij hadden in Mattheus 1 en 2, is alles wat ons omtrent den Heere Jezus bericht wordt totdat Hij Zijn openbaren dienst aanving in het dertigste jaar Zijns ouderdoms.

Comments are closed.