1 Petrus 3:16-17

De belijdenis van het geloof eens Christens kan alleen door de twee hier genoemde middelen aannemelijk gemaakt worden: een goed geweten en een goede wandel, Het geweten is goed wanneer het zijn bediening goed vervult, wanneer het zuiver en onbedorven gehouden wordt, vrij blijft van schuld. Dan zal het u rechtvaardigen ofschoon de mensen u veroordelen. Een goede wandel in Christus is een heilig leven, overeenkomstig de leer en het voorbeeld van Christus. Let op uw geweten en op uw wandel, en dan, ofschoon de mensen kwaad van u spreken en u valselijk beschuldigen als kwaaddoeners, zult gij u kunnen rechtvaardigen en hen tot schaamte brengen. Wellicht meent gij dat het hard is te lijden om weldoen, en omdat men een goed geweten bewaart en een goeden wandel leidt, maar weest niet ontmoedigd, want het is beter voor u, ofschoon erger voor uw vijanden, dat gij lijdt om goeddoen en niet om bedreven kwaad.

1. De mens met het nauwgezetste geweten kan niet ontkomen aan de verwijtingen en lasteringen van boze mensen, die zullen van hem kwaadspreken als van een kwaaddoener, en hem met misdaden belasten, waarvan zijn ziel een afkeer heeft. Ook Christus en Zijne apostelen werden zo behandeld.

2. Een goed geweten en een goede wandel zijn de beste middelen om een goeden naam te verkrijgen, zij geven een goed en blijvend getuigenis.

3. Valse beschuldiging verandert gewoonlijk in schande voor den beschuldiger, wanneer zijn ongeloofwaardigheid, onrechtvaardigheid, valsheid en liefdeloosheid ontdekt worden.

4. Het is soms Gods wil dat de godvrezenden zullen lijden om hun goeddoen, hun eerlijkheid en hun geloof.

5. Gelijk het goeddoen iemand soms blootstelt aan lijden, zo zal het kwaaddoen hem er niet aan doen ontkomen. De apostel stelt hier het geval van beide. Indien dan het lijden van hen die goeddoen reeds zo zwaar kan zijn, wat moet dan wel het lijden zijn van boze mensen voor hun kwaaddoen! Het is een treurige toestand, waarin iemand zich bevindt over wie zonde en lijden tegelijkertijd komen, de zonde maakt het lijden zwaar, rusteloos, troosteloos en verwoestend.

Comments are closed.