1 Petrus 3

1 Petrus 3 in de Statenvertaling

Hier beschrijft de apostel de plichten van echtgenoten en huisvrouwen jegens elkaar, beginnende met den plicht der vrouw, vers 1-7.

Hij vermaant de Christenen tot enigheid, liefde, medelijden, vrede en geduld onder het lijden, en om de lasteringen hunner vijanden tegen te staan niet door kwaad met kwaad of schelden met schelden te vergelden, maar door zegening, door een gewillig verslag van hun geloof en hoop, en door het bewaren van een goed geweten, vers 8 -17 (vers 8-15 en vers 16-17).

Om hen daartoe aan te moedigen, houdt hij hun het voorbeeld van Christus voor, die leed, Hij rechtvaardig voor de onrechtvaardigen, maar toch de oude wereld om haar ongehoorzaamheid strafte, en de weinigen, die in de dagen van Noach getrouw gebleven waren, redde, vers 18-22 (vers 18-20 en vers 21-22).

 

 

Comments are closed.